VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây