Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kê đơn thuốc điện tử quy định tại Thông tư số 27/2021/TT-BYT, ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế và tiếp nhận “Giải pháp gửi đơn thuốc điện tử” đến người bệnh

Xem nội dung chi tiết tai đây