Phổ biến, giáo dục pháp luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Xem nội dung chi tiết tại đây