Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 16/02/2024 Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”trong ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024.

Xem nội dung chi tiết tại đây