Bộ TTHC SYT Bộ TTHC SYT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, THAM NHŨNG

CÁC TTHC LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, TIẾP CÔNG DÂN, THAM NHŨNG

Tổng cộng: 08 Thủ tục hành chính

VII

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân

 

 

1

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh

2.002394.000.00.00.H06

2986/QĐ-UBND ngày 31/10/2019

2

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh

2.002407.000.00.00.H06

2614/QĐ-UBND ngày 30/8/2021

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh

2.002411.000.00.00.H06

2614/QĐ-UBND ngày 30/8/2021

4

Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh

1.010943.000.00.00.H06

1426/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

5

Thủ tục xử lý đơn thư cấp tỉnh

2.002499.000.00.00.H06

1426/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

VIII

Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

 

 

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

2.002400.000.00.00.H06

1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021

2

Tiếp nhận yêu cầu giải trình

2.002402.000.00.00.H06

1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021

3

Thủ tục thực hiện việc giải trình

2.002403.000.00.00.H06

1736/QĐ-UBND ngày 29/6/2021