Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Vũng Tàu - Cung cấp chứng thư thẩm định giá gói Mua sắm các loại hàng hóa năm 2024 tại Bệnh viện Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây