Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
TTYT Côn Đảo - mời báo giá làm cơ sở lập dự toán mua sắm TTBYT năm 2024 cho TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo

Xem nội dung chi tiết tại đây