Quyết định Quyết định
Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND ngày 29/02/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây