Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Bà Rịa - Thông báo mời chào giá gói thầu may trang phục nhân viên (Thông báo 220/TB-BVBR - 26/03/2024)

Xem nội dung chi tiết tại đây