Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bệnh viện Bà Rịa - thông báo mời chào giá cho các hạng mục bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống kỹ thuật tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2024 (Thông báo 366/BVBR-HCQT - 12/04/2024)]

Xem nội dung chi tiết tại đây