Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Thông tin dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Bênh viện Bà Rịa - mời chào giá gói thầu “Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại Bệnh viện Bà Rịa năm 2025-2026 (Thông báo 369/BVBR-KSNK - 12/04/2024)

Xem nội dung chi tiết tại đây