ATVSTP ATVSTP
V/v đăng tải Kết luận Thanh tra về ATTP của cơ sở nước đá thực phẩm.

Xem nội dung chi tiết tại đây