Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh  TYT xã Tân Hải (QĐ 240/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh  TYT phường Tân Phước (QĐ 241/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT xã Tân Hòa(QĐ 242/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT phường Phước Hòa (QĐ 243/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT phường Hắc Dịch (QĐ 244/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT phường Mỹ Xuân(QĐ 245/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT xã Châu Pha (QĐ 246/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh phường Phú Mỹ (QĐ 247/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT xã Tóc Tiên (QĐ 248/QĐ-SY T ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TYT xã Sông Xoài (QĐ 249/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)

Phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn, nhân sự hành nghề đối với cơ sở khám chữa bệnh TTYT TX Phú Mỹ (QĐ 317/QĐ-SYT ngày 15/4/2020)