Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Quyết định cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

[398/QĐ-SYT - 23/05/2024] Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 7 năm 2024

[476/QĐ-SYT - 07/06/2024] Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 8 năm 2024

[511/QĐ-SYT - 14/06/2024] QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 9 năm 2024