Hành nghề y tế tư nhân Hành nghề y tế tư nhân
Cấp Giấy phép hành nghề - Giấy phép hoạt động

1. Danh sách cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

2. Danh sách cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh