Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuôc Sở Y tế năm 2020

Xem nội dung chi tiết tại đây