Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
QĐ phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức tại Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm QĐ số 190/QĐ-SYT - 10/03/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây