Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm năm 2023 (Thông báo số 22/TB-TTKN ngày 03/6/2024)

Xem nội dung chi tiết tại đây