Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 39/2012/QĐ-UBND 26/11/2012 của UBND tỉnh BRVT ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh BRVT

Xem nội dung chi tiết tại đây