Thông báo chung Thông báo chung
Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế

Ngày 19/6/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2020/TTBYT ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được cấp số đăng ký lưu hành trước ngày thông tư này có hiệu lực (20/8/2020) được tiếp tục sản xuất, nhập khẩu trong thời hạn tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 02 năm.

Để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, các đơn vị, cá nhân phải dừng hoàn toàn việc sản xuất các chế phẩm chứa hoạt chất cấm và hạn chế theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 11/2020/TT-BYT nêu trên kể từ ngày 20/8/2021; chấm dứt việc buôn bán, sử dụng các chế phẩm này kể từ ngày 20/8/2022. Cục Quản lý môi trường y tế sẽ tiến hành rút số đăng ký lưu hành của các chế phẩm này theo quy định.

Xêm nội dung chi tiết tại Văn bản số 51/MT-SKHC ngày 09/8/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.