Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021 - 2026.

Xem nội dung chi tiết tại đây