VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐCP ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ về nhãn hàng hóa

Xem nội dung chi tiết tại đây