VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 23/2021/TT-BYT về sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật

Xem nội dung chi tiết tại đây