VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ năm 2021 Sở Y tế.

Xem nội dung chi tiết tại đây