VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết 02/2022/NQ-HĐND về giá xét nghiệm Sars-Cov-2 trong trường hợp thuộc không phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT

Xem nội dung chi tiết tại đây