VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem nội dung chi tiết tại đây