Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật
Luật Biên phòng Việt Nam (số 66/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2020)

Xem nội dung chi tiết tại đây