VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (số 67/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/11/2020)

Xem nội dung chi tiết tại đây