VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính

Xem nội dung chi tiết tại đây