VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 3520/QĐ-BYT ngày 30/12/2022 về ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về y tế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây