VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư

Xem nội dung chi tiết tại đây