VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây