VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế

Xem nioj dung chi tiết tại đây