VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị Quyết số 18/2022/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 12/2021/NQHĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021

Xem nội dung chi tiết tại đây