VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND

Xem nội dung chi tiết tại đây