VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023)

Xem nội dung chi tiết tại đây