VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị Quyết số 19/2022/NQ-HĐND, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2021 – 2025 (có hiệu lực từ ngày thông qua)

Xem nội dung chi tiết tại đây