Quyết định Quyết định
Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Xem nội dung chi tiết tại đây