VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật

Xem nội dung chi tiết tại đây