VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước

Xem nội dung chi tiết tại đây