VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 16/2022/TT-BYT của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây