VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Thông tư số 09/2022/TT-BTP

Xem nội dung chi tiết tại đây