VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây