Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch chuyên môn
Quy hoạch phát triển dịch vụ, cơ sở hạ tầng mạng lưới y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu thời kỳ 202 2-2030, tàm nhìn đến năm 2050

Xem nội dung chi tiết tại đây