VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15

Xem nội dung chi tiết tại đây