VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Triển khai Quyết định 398/QĐ-UBND ngày 03/3/2023 Phê duyệt quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây