VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây