Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Thông tư số 16/2023/TT-BYT của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây