VB hành chính/VB quy phạm pháp luật VB hành chính/VB quy phạm pháp luật
Quyết định 2067/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây