Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật Văn bản hành chính/ Văn bản Quy phạm pháp luật
Quyết định 3212/QĐ-BYT - 15/08/2023 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây