Chuyển đổi số nghành Y tế Chuyển đổi số nghành Y tế
Tài liệu Kiểm tra và tập huấn công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

1. Kế hoạch tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

2. Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

3. Tài liệu tập huấn công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

+ Nghị định số 53/2022/NĐ-CP, ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

+ Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn tỉnh